Açık Eksiltme

(Auction by underbidding, Dutch auc­tion) Bu alım satım işleminin bir türün­de tek alıcı ile birkaç veya birçok satıcı karşı karşıya gelir. Mal ve hizmet alım- larında kullanılan bu yöntemde alıcı en düşük fiyat ile mal temin etmeyi veya hizmeti yerine getirmeyi teklif edeni seçer. Bu yöntemin sakıncası açık ek­siltmeyi kazananın taahhüdünü yerine getirmemesi veya kalitesiz mal ve hiz­met sunmasıdır.

İktisatçı Feridun Ergin diğer bir tür açık eksiltmeye örnek olarak Hollanda’nın Aalsmeer kentindeki çiçek mezatını göstermektedir: “Salonda müşterilerin yeri bellidir ve her iskemlenin yanında bir alet vardır. Bu alet bir saati andırır.Ancak ibresi zamanı değil fiyatı gösterir.

Mezatçı önce saatleri kendi masasın­daki merkezi ayar cihazı ile en yüksek fiyat düzeyinde işletir. Çiçekleri parti­ler halinde gerekli açıklamalar yaparak takdim eder. Saatin ibresi yavaş yavaş en yüksek fiyat düzeyinden aşağıya inme­ye başlar. Müşterilerden biri düğmeye basınca oturduğu iskemlenin numarası ve verdiği fiyat salondaki büyük ışıklı tabloya yansır ve bütün saatler durur. Mezatçı çiçeklerin tutarını alıcının he­sabından satıcının hesabına geçirir.”