Aciz

(Insolvency) Bir borçlunun alacaklı­lara ödeyecek nakit ve mal varlığının bulunmadığının bir icra takibinin so­nuçsuz kalması ile anlaşılmasıdır. Aciz durumu aciz belgesi veya haciz zabıt tutanağı ile tespit edilebilir. Aleyhine iflas davası açılan borçlunun gönderi­len ödeme emirini süresi içinde yerine getirmemesi durumu da “aciz” olarak tanımlanır.