Ademi Merkezileşme

(Decentralization) Merkeze ait genel hizmetlerden bir kısmını merkeze karşı bağımsız, fakat merkez denetimi altında yerel yönetimlere bırakan sistemin adı ve idare bölümlerinin kendi kendilerini yönetme sistemidir. Bu sistem, merke­zi idarenin yerel yöneticilere bağımsız olarak karar verme yetkisi tanımayan sistemden, bütün karar etkisini genel merkezdeki idarecilere bırakan merke­ziyetçi yönetim sisteminden farklıdır.

Ademi merkeziyet esasına göre yöne­tilen ekonomide tek karar merkezi, çe­şitli iktisadi birimlere kendi amaçlarını empoze etmez. Bu görüşü savunanlara göre, ekonomide piyasa mekanizma­sı iktisadi birimlerin (bireyler, fertler, gruplar, devlet) birbirinden ayrı olarak yaptığı birçok eylemin uyumunu sağlar. Devlet, uyguladığı mali, ekonomik ve sosyal politikalarıyla ekonomik gelişimi etkilemekle yetinir ve fiyat oluşumunda piyasa ile firmaların oynadığı role mü­dahale etmekten kaçınır.