Aktif

(Asset) Aktif genel olarak (faal-çalışır-hareketli) anlamına gelir. Muha­sebede ise aktif, bir işletmenin sahip bulunduğu ve işletme için değer taşıyan maddi ve gayri maddi varlıkları temsil eder. Genel olarak sermaye edinmeye yarayan ve bir işletmenin amacına uy­gun faaliyet ve hareketlere konu olan ya da bu hareket ve faaliyeti oluşturan değerlerin kaydedildikleri hesapla­ra da “aktif hesaplar” adı verilir. Aktif hesaplar işletme bilançosunun öz ve yabancı kaynaklarından oluşan ser­mayesine karşılık, işletme faaliyetine tahsis edilen değerlerin hareketlerini ve mevcutlarını gösterir. İşletmede ço­ğalmaya veya eksilmeye etken olan, kâr veya zarar doğuran değerler aktifte yer alır. Bilançodaki yerlerine göre bunlar sermayeden alacaklı durumundadırlar. Bilanço dönemlerinde aktif hesap ba­kiyelerinin sermaye miktarına göre ço­ğalması bir sermaye fazlalığını, azalma­sı ise sermaye eksikliğini gösterir. Aktif hesaplar, seyyaldir ve hareketlidir. Bu bakımdan işletmede sürekli envantere konu olan değerleri kapsar. Aktifler bi­lançonun sol tarafında yer alır. Aktifler paraya dönüştürülme kriteri esas alına­rak, döner, bağlı ve sabit değerler olmak üzere üçe ayırılır. Döner değerler, hesap dönemi içindeki nakit veya bir yıl için­de nakde çevrilebilecek değerleri ta­nımlar. Bağlı değerler arasında iştirak­ler ve uzun vadeli alacaklar vardır. Sabit değerlerin bir bölümü arsalar, binalar ve makine-teçhizattır. Maddi olmayan sabit değerler kuruluş masrafları, pa­tentler ve şerefiye gibi değerlerdir.