Algoritma

(Algorithm) Bir görevi yerine getirir­ken kullanılan ve mantıksal sıralaması çerçevesinde verilen bir formül veya bir grup kurala algoritma denir. İlk al­goritma, matematikçi El Harezmi ta­rafından Hisab el-Cebir ve el-Mukabele adlı kitabında sunulmuştur. Algoritma kelimesi de bu bilim insanının adından gelmiştir. Algoritmadaki sıralama bir insanın veya makinenin bir problemi nasıl çözeceğini gösterir. Her algorit­mada iyi tanımlanmış başlangıç ve bitiş noktaları vardır. Algoritmalar bir sonuç elde etmek için kullanılır. Hastanelerde ameliyat ekiplerinin ve havaalanlarındaki teknik servislerin belirli bir işi veya görevi yerine getirirken kullan­dıkları “checklist”ler de bir tür algorit­madır. Algoritmaların daha kolay anla­şılıp uygulanması için “akış şemaları” kullanılır. Bu şemalarda başlangıçtan sona kadar her adım sırasıyla belirtilir. Bilgisayarlarda kullanılan algoritma­lar bilgisayara ne yapması gerektiğini ileten matematik denklemleridir. Ya­pay zekâ kapsamındaki algoritmalar yalnız bilgisayarlara ne yapacaklarını söylemez, onların öğrenme süreçlerini de düzenler. Algoritmalar, bir facebook hesabının düzenlenmesi, bankalarda hesapların denetimi ve eğitim planla­ması gibi farklı alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.