Alman Tarihçi Okulu

(German Historical School) 19. yüzyı­lın başına egemen olan klasik ekolün, yalnız çıkarlarını düşünen ve rasyonel hareket eden insan tipine tepki olarak çıkan iki görüşten biridir. Tepkilerin bi­rincisi sosyalizm, ikincisi Alman Tarih­çi Ekolü’dür. İktisatçı Ömer Celal Sarç bu ekolü şöyle anlatmaktadır: “Almanya’da meydana gelmiş olan Tarihçi Ekol ekonominin hukuk, ahlak ve din gibi müesseselere sıkı sıkıya bağlı bulundu­ğunu, insanların sırf çıkarları peşinde koştukları ve akli hareket ettikleri var­sayımının doğru olmadığını ileri sürer.

Bu ekole göre ekonomi alanında mut­lak kanunlar yoktur ve ekonomi ilmi tümdengelim metodu ile teoriler kurup kanunlar arayacağına tarih araştırma­ları yapmalı bunların ışığında iktisadi olayların tarihi oluşunu izah etmelidir.” Araştırmalarını 19. yüzyılın sonuna doğru bu görüşlerin ışığı altında yapan bilim insanları arasında Wilhelm Ros­cher, Gustav Schmoller, Bruno Hildeb­rand ve Karl Knies vardır. Friedrich List ise bu akımın öncüsü sayılmakta­dır. Werner Sombart ve Max Weber 20. yüzyılın ilk çeyreğinde tarih araştırma­larını ekonomide kullanmışlardır.