Analitik Bilanço - TCMB Analitik Bilançosu

(Analytical Balance Sheet - CBRT Analytical Balance Sheet) Analitik bilanço genel bir ifade ile bilançonun aktif ve pasif kalemlerinde yer alan he­sapların birbiriyle netleştirilerek uygun bir gruplama altında toplulaştırıldığı bilançodur. TCMB Analitik Bilançosu, TCMB bilançosunda yer alan kalem­leri toplulaştırırken para politikasının etkin işleyişinde geçerli kalemleri dik­kate alan ve ayrıntıları içermeyen bir bilançodur. Para politikasının işleyişine uygun olarak toplulaştırılmış “Aktif Ka­lemler” başlığı altında “Dış Varlıklar”, “İç Varlıklar” ve “Değerleme Hesabı” yer alırken “Pasif Kalemler” başlığı altında ise “Toplam Döviz Yükümlülükleri” ve “Merkez Bankası Parası” bulunmakta­dır. Analistlerin, ülke ekonomisinde ve parasal göstergelerinde meydana gelen değişimi izleyebilmek için ilk başvur­dukları yöntem, Merkez Bankası’nın analitik bilançosunu “okumaktır.” Analitik bilançonun aktif bölümünde TCMB’nin parasal yükümlülükleri kar­şısında hangi varlıklara sahip olduğu, iç ve dış varlıklar toplamı olarak verilir. Tablonun pasif bölümünü ise toplam döviz yükümlülükleri ve Merkez Ban­kası parası olarak yer alan yükümlülük­ler oluşturur. Analitik bilançonun akti­finde bulunan üç kalem şunlardır:

Dış Varlıklar: Analitik bilançonun aktifindeki bu kalem, altın, TCMB şu­belerinin kasalarındaki yabancı para banknotlar, yurt dışı bankalar nezdin- deki döviz mevcudu ve diğer döviz ala­caklarını içermektedir. Dış varlıkların önemli bir kısmı döviz rezervleri ola­rak da nitelendirilebilen altın ve yurt dışı bankalar nezdindeki yabancı para menkul kıymetler ve depo hesapların­dan oluşmaktadır.

İç Varlıklar: Bu kalem Hazine’nin TCMB’ye olan borçlarını gösteren “Ha­zine Borçları” ve “Bankacılık Sektörü­ne Açılan Nakit Krediler” bölümlerin­den oluşmaktadır. “İç Varlıklar” esas itibarıyla Hazine’nin TCMB’ye olan borçlarını gösteren “Hazine Borçları” ve “Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler” kalemlerinden oluşmaktadır. Hazine Borçları’nın kaynağı TCMB’nin Türk Lirası menkul kıymet portföyü­dür. TCMB, açık piyasa işlemlerinde kullanacağı menkul kıymet alımlarını ikinci piyasadan gerçekleştirmekte­dir. 2001 yılında Hazine’ye Kısa Vadeli Avans uygulaması kaldırıldıktan sonra TCMB Kanunu’nda yapılan değişiklik­le, TCMB’nin Hazine’nin ilk ihracından Devlet İç Borçlanma Senetleri veya kira sertifikası alması, Hazine’ye verilen bir kredi niteliği taşıyacağı için önlenmiştir. Diğer önemli kalemi “Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler” ka­lemi reeskont kredilerinden oluşmak­tadır. Reeskont kredileri reel sektörün desteklenmesi, cari açığın azaltılması­na ve döviz rezervlerinin güçlendiril­mesine katkıda bulunmaktadır.

Değerleme Hesabı: 1 Ocak 2013 ta­rihine kadar “İç Varlıklar” kaleminde izlenen bu kalem daha sonra ayrı bir hesap haline gelmiştir. 1211 sayılı Ka- nun’un 61’inci maddesi uyarınca, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin ve uluslararası piyasalarda altın fiyatlarındaki değişimin sonuç­ları bu hesapta gösterilmektedir. Bu süreçte bilançonun aktif ve pasifindeki altın, efektif, dövizlerin ve yabancı para cinsinden diğer kıymetlerin yeniden değerlemesi sonucu oluşan gerçekleş­memiş gelir veya giderler, geçici bir he­sap olan “Değerleme Hesabı” içerisinde takip edilmektedir. Analitik bilançonun pasifindeki iki kalem, Türk Lirası dışındaki yükümlü­lükleri ifade eden “Toplam Döviz Yü­kümlülükleri” ile Türk Lirası yüküm­lülükleri gösteren “Merkez Bankası Parası”dır. TCMB’nin para politikası­nın etkili olması için Merkez Bankası Parası’nın Toplam Döviz Yükümlülük­lerine oranının göreli olarak yüksek ol­ması gerekmektedir. Pasifteki iki kale­min kapsadığı bölümler şunlardır:
Toplam Döviz Yükümlülükleri: Bu kalem kapsamındaki “İç Yükümlükler” TCMB’nin yurt içinde yerleşiklere olan döviz yükümlülükleridir. Bu yüküm­lülük kamu kesiminin ve bankaların TCMB’deki yabancı para mevduatın­dan oluşmaktadır. Dış yükümlülükler ise TCMB’nin yurt dışında yerleşiklere olan döviz yükümlülükleridir. Bu bö­lümde tasfiye kararı alınan “işçi dövizle­ri” ve “SDR Tahsisatı nedeniyle IMF’ye Yükümlülük” kalemleri bulunmaktadır.

Merkez Bankası Parası: Analitik bilançonun pasifinde yer alan bu kalem Merkez Bankasının pasifinde yer alan ikinci kalemdir. Merkez Bankası Para­sı, emisyonu, kamu kesiminin, banka­ların ve banka dışı kesimin Türk parası mevduatlarını ve TCMB’nin açık piyasa işlemlerinden kaynaklanan nakit borç­larının ve alacaklarının netleştirilmiş tutarını göstermektedir. “Merkez Ban­kası Parası”, TCMB’nin TL karşılığı yaptığı döviz alım ve satım işlemlerin­den ve diğer TL işlemlerinden etkilen­mektedir. Bu büyüklük, parasal geliş­melerin sağlıklı bir şekilde izlenmesine imkân verir.