Arabulucu

1- Toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, Seçici Kurulca belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanan listeden görevli makamca görevlendirilen ve tarafla­rın anlaşmaya varması için her türlü çabayı harcayarak ilgililere önerilerde bulunan kişiyi tanımlayan terimdir.

2- Alım-satım sözleşmeleri, bireysel işçi alacakları, deniz ticaret ve sigorta, marka ve patent uygulamaları ve ben­zeri konularda ortaya çıkan uyuşmaz­lıkların çözümü için görev alan gerçek kişidir. Arabulucular Adalet Bakanlığı'nca düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş kişiler arasından seçilir