Aşar

Osmanlı İmparatorluğu’nda tarımsal üretimden alınan vergidir. Vergi para olarak değil, üretimin bir bölümü ola­rak tahsil edilirdi. Verginin adı Arapçada onda bir anlamına gelen aşar veya öşür idi. Adı aynı kalmakla beraber bazı durumlarda ve dönemlerde vergi oranı daha yüksek olabilmekteydi. Aşar Os­manlı maliyesinin en önemli gelir kay­nağıydı. Verginin toplanmasının mülte­zimlere ihale edilmesi adaletsizliklere ve çatışmalara da yol açmaktaydı. Cum­huriyet döneminde verginin kaldırıl­ması bir süre tartışıldıktan sonra 1925 yılında gerçekleşti.