Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağ­lığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu temsilcisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi, Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuru­luşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden oluşur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az on üyenin ka­tılımı ile toplanır. Kurul üye sayısının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit­liği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Asgari ücret yönetmeliği, asgari ücretin tespiti sıra­sında uygulanacak esaslar, komisyonun toplanma ve çalışma şekli ile komis­yonun başkan, üye ve raportörlerine verilecek huzur hakkına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliktir.