Banka

(Bank) Mevduat toplama, kredi verme ve havale işlemi gerçekleştirme gibi çeşitli finansal hizmetleri yerine getir­mek üzere kurulan finansal kuruluştur. Bankaların başlıca türleri şunlardır: Mevduat bankaları: 20. yüzyılda önemli gelişme sağlamış olan ticaret ve mevduat bankalarında fonların esas kaynağı mevduattır. Bu bankalar ticari ve sınai işletmelere kredi verir, kambi­yo işlemlerini yürütür ve diğer bankacı­lık işlemlerini yapar.

Yatırım bankaları: Devlet kuruluş­larının ve özel şirketlerin uzun vadeli yatırım kredisi ihtiyacını karşılayan mali kurumlardır. Bu bankalar tasarruf sahipleri ile kamu teşebbüsleri ve özel teşebbüsler arasında aracı rolü oynayarak menkul kıymetlerin ihracını başla­tabilir ve bunlara garanti verebilir. Kalkınma bankaları: İkinci Dün­ya Savaşı’ndan sonra tasarrufla­rın kalkınma projelerine aktarılma­sı amacıyla kurulmaya başlanmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yatırım sermayesinin eksikliğini gide­rerek sanayinin gelişmesini hızlandır­mak amacı ile kurulurlar.

Ziraat bankaları: Genellikle devlet tarafından kurulan bu bankalar tarım kesimini kısa, orta ve uzun vadeli kre­dilerle finanse ederler. Tarımdan sağ­lanan gelirleri artırmak için kredileri, düşük faiz oranları ile ya kendileri da­ğıtırlar ya da kooperatifler aracılığı ile üreticinin eline geçmesini sağlarlar. Halk bankaları: Esnaf, sanatkâr ve küçük ticaret erbabını desteklemek üzere kurulan bankalardır.

Özellikle emlak, inşaat ve madencilik alanlarına kredi vermek üzere sektörel bankalar da kurulmuştur.