Batık Maliyet

(Sunk cost) Bir piyasada faaliyet göste­rebilmek için yapılan ancak piyasadan çıkarken elden çıkarma yoluyla tekrar paraya dönüştürülemeyen ya da geri kazanılamayan veya başka bir faaliyet alanında kullanılamayan yatırımlara ilişkin maliyetlerdir. Diğer bir ifade ile firmanın piyasadan çekilmesi duru­munda katlanmak zorunda olduğu ma­liyetlerdir. Batık maliyetler, sadece ilgi­li pazara tahsis edilmiş yatırımlardır ve bu bakımdan pazara yeni girecek giri­şim tarafından riske atılmış yatırımları göstermektedir. Batık maliyetler genel­likle sabit maliyet niteliğinde olmakla birlikte, tüm sabit maliyetler batık ma­liyet niteliğinde değildir. Batık maliyet­ler pazara girişler üzerinde şu şekilde etkili olmaktadır: Öncelikle, bu mali­yetler, teşebbüsün herhangi bir sebeple pazarı terk etmesi durumunda, batık maliyetlerin tanımı icabı alternatif kul­lanımı olmadığından, pazardan çekilen teşebbüsün büyük kayıplara uğraması­na yol açabilmektedir. Dolayısıyla, ba­tık maliyetlerin varlığı ve büyüklüğü, teşebbüs bakımından pazara girişin riskini artıracağından, girişi caydırıcı bir etki yaratmaktadır. Eğer pazarın terk edilmesi durumunda önemli batık maliyetlerle karşılaşılacaksa, şirket yö­neticileri çok düşük kâr oranları ile ça­lışmayı tercih edebilecektir.