Bebek Ölüm Oram

(Infant mortality rate) Doğumdan sonraki ilk 12 ayda ölen bebek sayısı­nın, aynı dönemdeki canlı doğumlara bölünmesi ile bulunur. Bu oran bir ül­kenin geleceği olan çocukların yaşatıl­ması için bireylerin, ailelerin ve devle­tin aldığı önlemlerin yeterlilik düzeyini gösterir. Bu gösterge, bir ülkenin uygar­lık, insani gelişmişlik düzeyi ve ekono­mik kalkınma performansı hakkında önemli ipuçları verir. Sağlık sistemi iyi çalışırsa ve toplumun ve özelliklere ka­dınların eğitim düzeyi sürekli yükseli­yorsa, bebek ölüm hızı düşer.

Türkiye’de 40’lı yıllarda canlı doğan her 1000 bebekten 275’i daha 12 ayını dol­durmadan hayatını kaybediyordu. Bu oran her geçen yıl biraz daha gerileye­rek 2018 yılında binde 6.8’e kadar düş­tü. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 5 dolayında bulunmaktadır. Bu konuda hesaplanan diğer iki oran şunlardır:

Yenidoğan ölüm oranı: (Neonatal mortality rate) Canlı doğumdan son­raki ilk 28 gün içinde ölen bebek sayısısın aynı dönemdeki canlı doğumlara bölünmesi ile bulunur.

Beş yaş altı ölüm oranı: (Under five child mortality rate) Bebeklik ve ço­cukluk dönemindeki ölüm olaylarının bileşik düzeyini gösterir. Beş yaş altı ölüm oranı, 5 yaşına kadar ölenlerin aynı doğum kuşağı içindeki her 1000 canlı doğuma bölünmesi ile hesaplanır.