Benzersiz Satış Önerisi

(Unique selling proposition: USP) Bu kavram 40’lı yıllarda televizyon rek­lamcılığının öncülerinden Rosser Re­eves tarafından ortaya atılmıştır. Ben­zersiz satış önerisini Reeves, 1961’de yazdığı Reality in Advertising adlı kitabında şöyle anlatmıştır:
“Her reklam tüketiciye bir öneri götü­rebilmelidir. Bu öneri sözlerden, cafcaflı kelimelerden ve vitrin reklamı klişele­rinden farklı olmalıdır. Reklam tüketi­ciye ‘Bu ürünü şu spesifik yararı nede­niyle satın al diye seslenebilmelidir. Bu öneri rakip şirketlerin yapabile­ceklerinden, benzerlerinden farklı üs­tün ve “tek” olabilmelidir. Öneri tüketici kitlesini etkileyecek ka­dar kuvvetli olmalı, yeni müşteri kazan- dırabilmelidir.” Bu yöntemin başarılı sonuçlar vermesi için, tüketici kitlenin tercihlerinin iyi bilinmesi, ürünün yeni teknolojiler ile donatılmış olması ve reklamın tasarımında iletişime önem verilmiş olması gerekmektedir.