Bilanço

(Balance sheet) Herhangi bir ekono­mik birimin mali durumunu yansıtan bir tablodur. Bilanço, birimin belirli bir andaki varlıklarını, borçlarını ve sa­hiplerinin ekonomik birim üzerindeki haklarının parasal değerini gösterir. Bilanço “aktif” ve “pasif” olmak üze­re iki kısımdan oluşur. Aktif bölümde kuruluşun mevcut değerleri ve ala­cakları ile ilgili kayıtlar bulunur. Aktif bölümünün toplamından kuruluşun borçları çıkarıldıktan sonra kalan tutar özsermayedir ve bilançonun pasif kıs­mında gösterilir. Böylece bilançonun aktif ve pasifi birbirine eşit olur. Huku­ki kurallara özellikle vergi yasalarına uygun olarak hazırlanmış bilançolara mali bilanço, şirketin kendi ihtiyaçları için hazırlanmış bilançoya ticari bi­lanço denir.