Bilgi Ekonomisi

(Knowledge economy) Geçen yüzyılın ilk yarısında emek ve sermaye başlıca üretim faktörleri olarak kabul edilirken 80’li yıllardan sonra “bilgi” de bir üre­tim faktörü olarak görülmeye başlandı. Küreselleşme ve kitle haberleşme ve iletişim araçlarının hızlı gelişimi, bilgi ekonomisinin temellerini attı. Bu ne­denle örneğin bir otomobilin maliyeti içindeki tasarımdan servise kadar ihti­yaç duyulan bilginin payı her geçen yıl arttı. Üretim girdilerinin verimliliğinin artması, bilginin mümkün kıldığı inovasyonlarla gerçekleştirildi.

Bilgi ekonomisinin, geleneksel ekono­miden farklı nitelikler taşıması da hız­lı gelişmesini sağladı. Eski ekonomide mukayeseli üstünlük önemli görülür­ken yeni ekonomide rekabet üstünlüğü önem kazandı. Lojistikteki gelişmeler bilgi ekonomisi kuruluşlarının ulaşa­cağı tüketicilerin sayısını artırdı. Şir­ketlerin kuruluş yerinin seçimi eski önemini kaybetti. Bilgi ekonomisinde entelektüel sermaye, en az makine ve teçhizat kadar değerli görüldü.