Bilgisayarlı Tümleşik Üretim (BTÜ)

(Computer Integrated Manufactu­ring: CIM) BTÜ ile makine ve insan bütünlüğünü sağlayan farklı teknoloji­lerin eşgüdümünün gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. BTÜ’yü oluşturan unsurlar arasında kilit noktada olanları, bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar kontrollü takım tezgâhları, yazılımlar, yerel ağlar, bilgisayarlı yönetim sis­temleri ve otomatik malzeme taşıma sistemidir. BTÜ çerçevesinde oluştu­rulan Bilgisayar Destekli Stok Kont­rolü (Computer Aided Stock Control) ve Bilgisayar Destekli Süreç Planlama (Computer Aided Process Planning) sistemleri üretimin en kısa sürede ve en düşük maliyetle gerçekleştirilme­sini sağlamaktadır. Fabrika ortamın­da Otomatik Malzeme Taşıma (OMT) (Automatic Material Handling-AMH) sistemi de büyük önem taşır. Bu sistem malzemenin taşınması ve stoklanması işlevini otomatik olarak yönlendirilen taşıtlarla yerine getirir. Bu araçlar nor­mal fork-lift’ler kadar yük taşıyabilme­nin ötesinde önceden programlanmış yolları ve manevraları ile taşıma süre­sini kısaltmaktadır. Fabrika içinde ku­rulan ve bir ana bilgisayar tarafından yönetilen Yerel Ağ (Local Area Network: LAN) sistemi, veri girişleri problemleri­nin mühendislere iletilmesi ve yazılım kontrolleri gibi görevleri üstlenmekte­dir. Yerel ağ, görevlilere bir monitör ara­cılığı ile tüm üretim sürecini ve akışını takip etme imkânını da vermektedir.