Bina İnşaat Ruhsatları

(Building permits) Bina inşaatına baş­lanmadan önce yerel yönetimlerden alınan belgedir. TÜİK her üç ayda bir, dönem bittikten 52 gün sonra bina in­şaat verilerini “Yapı İzin İstatistikleri” başlığı altında açıklar.

  • Açıklamada hem inşaat ruhsatı hem de iskân izinleri yer alır. Diğer ekono­mik faaliyetlere göre inşaat sektörün­deki değişimi incelemek daha kolaydır. Çünkü inşaat sahipleri işe başlarken belediyelere başvurarak yapı izin (ruh­sat) belgesi almak zorundadır.
  • Tamamlanmış inşaatlar ise yapı kulla­nım (iskân) izni istatistiklerinden takip edilir.
  • İstatistiklerde bina ve daire sayıları ile toplam metrekare ve maliyet hakkında bilgiler de yer alır. Analiz için çoğun­lukla “daire sayısı” kullanılır.
Toplam metrekare, daire sayısına bö­lündüğünde, ortalama daire büyüklü­ğüne ulaşılır. Toplam maliyetin toplam metrekare sayısına bölünmesi ise orta­lama olarak metrekare başına maliyeti verir. Toplam daire sayısı bina sayısına bölündüğünde binaların azami kat sayı­sına ulaşılır. İnşaat sektöründeki faa­liyetin düzeyi ekonominin genel gidi­şi hakkında fikir verebilir. Çünkü bu sektör faiz oranlarına ve ekonominin genel gidişine duyarlıdır. Kriz ve dur­gunluk dönemlerinde konut satışları gerilese de temeli atılan inşaat yatırı­mı yarım bırakılmaz. Böylece durgun­luğun ekonomideki olumsuz etkisi bir miktar azalır. Örneğin ekonomi 2001 yılında daralmış ama konut inşaatındaki esas gerileme 2002 yılında orta­ya çıkmıştı.

İnşaatçılar, işe başlamak için ekono­minin canlı ama faiz oranlarının göreli olarak düşük olduğu dönemleri tercih eder. Ancak inşaatçılar canlanmanın kalıcı olduğuna inandıkları takdirde inşaat ruhsatı alırlar ve temel atarak inşaata başlarlar. Çok sayıda sektörden girdi alan konut inşaatı sektörü, eko­nominin sürükleyici sektörlerinden biridir. İnşaat ruhsatı sayısındaki hızlı artış, demir, çimento, kireç, cam, sıhhi tesisat ve kereste sanayilerini de canlandırır. Göstergelerin analizi inşaatta canlanma veya duraklama dönemle­rinin iki-üç yıl sürdüğünü göstermek­tedir. Daralma yılları sonrasında erte­lenmiş talep devreye girdiği için inşaat sektörü canlanır.