Birleşme ve Devralma

(Merger and acquisition) Yönetim ve kontrol işlevlerinde kalıcı değişiklik meydana getirecek şekilde, iki veya daha fazla teşebbüsün bir araya geti­rilmesi birleşme veya devralma işlemi sayılmaktadır. Bir veya daha fazla teşebbüsün tamamının ya da bir kısmı­nın doğrudan veya dolaylı kontrolünün, hisse ya da mal varlığının satın alınma­sıyla, sözleşmeyle veya diğer bir yolla bir ya da daha fazla kişi tarafından satın alınması da birleşme ve devralma kap­samındadır. Bağımsız bir iktisadi varlı­ğın tüm işlevlerini kalıcı olarak yerine getirecek bir ortak girişimin oluşturul­ması da bir devralma işlemidir.

Kısa bir zaman dilimi içerisinde men­kul kıymetlerle arka arkaya gerçekle­şen yakın ilişkili işlemler de, bu madde kapsamında tek bir işlem olarak kabul edilmektedir.

Birleşme ve devralma kontrolü: Bir­leşme ve devralma kontrolü, rekabet politikası ve uygulamalarının temel bir ayağını oluşturmaktadır. Türkiye’de bir­leşme ve devralma kontrolü, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un “Bir­leşme veya Devralma” başlıklı 7. madde­sine dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Bir ya da birden fazla teşebbüsün bir­leşme veya devralma işlemleri sonunda ülkenin tamamında veya bir bölgesinde hâkim durum yaratarak herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabeti önemli ölçüde azaltması yasaklanmıştır. Başta ABD olmak üzere, bazı ülkelerde ve AB’de ise birleşme ve devralmaların kontrolü, ilgili işlem sonucunda doğru­dan hâkim durum yaratılması ölçütüne göre değil, rekabetin önemli ölçüde azal­tılması kriterine göre yürütülmektedir.