Borsa Yatırım Fonları (BYF)

(Exchange traded funds) BYF, tasar­ruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy işletmek ama­cıyla portföy yönetim şirketleri tara­fından bir içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır. Örneğin, BIST 30 endeksine yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı, endeks­teki paylarını ayrı ayrı almak yerine BYF’ye yatırım yaparak söz konusu endekse yatırım yapma imkânı bul­makta ve endeksin getirisinden yararlanabilmektedir. BYF’ler, baz aldıkları endeksteki payları ya da altın döviz ve tahvil gibi diğer enstrümanların geti­risini yansıtmakta ve riskini taşımak­tadır. BYF’lerin temel özelliği, fon ka­tılma belgelerinin payları gibi Borsa İstanbul’da işlem görebilmesidir. BY­F’ler, takip ettikleri endeksin getirile­rini yansıtmayı amaçlar. Bu nedenle, takip edilen endeks değer kaybederse fonun fiyatı da değer yitirebilir. Ancak işlem kolaylığı, riskin dağıtılması, dü­şük portföy yönetim ücreti, şeffaflık ve katılma payı karşılığı Takasbank’ta sak­lanması BYF’nin başlıca avantajlarıdır.