Bozulma

(Disruption) Türkçeye “bozulma” diye çevrilen İngilizce “disruption” kelime­si, pazardaki mevcut dengeleri bozan ve eski teknolojiyi gereksiz kılan inovasyonlar için kullanılmaktadır. Terim ilk kez Clayton M. Christensen ve Joseph Bower tarafından 1995 yılında yazılan bir makalede kullanılmıştır. Christensen’e göre piyasayı derinden sarsan değişimler, büyük icatlar değil icatların ticarileşmesi ve geniş kitlelere ulaşma­sıdır. Otomobil 1878’den itibaren kul­lanılmış ancak çok pahalı olduğu için yaygınlaşamamış ve at arabaları varlı­ğını sürdürmüştür. 1908’de Henry Ford, üretilen otomobilleri göreli olarak ucuz fiyatlarla piyasaya sürdükten sonra önce ABD’de daha sonra diğer ülkeler­de at arabalarının sayısı hızla azalmaya başlamıştır. Bilgisayarların elektrikli daktilo veya hesap makinelerinin yeri­ni alması ise boyutları küçüldükten, ki­şisel kullanım imkânı ortaya çıktıktan ve fiyatları düştükten sonra mümkün olmuştur. ABD’nin Xerox firması ken­di bünyesinde icat edilen fotokopi, faks ve tarama cihazlarını tek parça olarak yüksek fiyatlarla şirketlere satmayı amaçlamış, ancak bu cihazların kitle­selleşmesi Japon şirketlerinin bunları ayrı ayrı üretip hesaplı fiyatlarla pazar­lamalarından sonra gerçekleşmiştir. Dijital fotoğraf çekme teknolojisi Kodak şirketinin mühendisleri tarafından ge­liştirildiği halde ticarileşmenin ertelen­mesi bir “şirket intiharı” olayına dönüş­müş, dijital kameralar 10 yıllık bir süre içinde filmin kullanıldığı fotoğraf maki­nelerini pazardan silmiştir. Fotoğraf da çekebilen akıllı telefonlar ise 2007’den sonraki on yıl içinde dijital fotoğraf ma­kineleri satışlarını azaltmıştır. Kodak ile aynı sektörde faaliyet gösteren Japon Fuji firması ise ürünlerini farklılaştıra­rak “bozulma” fırtınasına karşı direnebilmiş ve ayakta kalmıştır.

Bir ürünün piyasaya ilk çıkışından “bo­zulmasına” kadar geçen süre zaman geçtikçe daha da kısalmaktadır. Gramo­fon, pikap, taş plak ve bakalit ses plak­ları yaklaşık 50 yıl ses kayıt sektörüne egemen olmuş, 60’lı yıllarda yerini teyp cihazlarına bırakmıştır. Teyp kasetle­rinin müzik dünyasındaki saltanatı ise 25 yıl sürebilmiştir. 1981’de ilk CD’nin üretilmesinden sonra 1985 ile 2000 ara­sında CD ve DVD kullanımı hızla yay­gınlaşmıştır. 15 yıl süren bu dönemin ardından Napster ve benzeri şirketler internet aracılığı ile müzik eserlerini kitlelere iletmeye başlayınca müzik en­düstrisi de sarsıntı geçirmiştir.

2020 ile 2040 arasında internetin, ya­pay zekânın, nanoteknolojinin ve ileri elektronik teknolojisinin ortak etkisi ile tüm sanayi dallarında geçmişte ya­şanan “bozulma” olgularına benzeyen süreçler ortaya çıkabilecektir. Christensen bir kitabında, entegre demir-çelik tesislerinden orta boy ark ocaklı tesislere geçişi, metalürji sa­nayisinde bir “bozulma” örneği olarak göstermektedir. Ancak ABD için doğru olan bu tespit, ark ocağında kullanılan hurda demirin önemli bir bölümünü ithal eden ülkeler ve bu arada Türkiye için tam anlamı ile geçerli değildir. Bu durum, herhangi bir üründeki veya sek­tördeki bozulma olgusunun genel olarak tüm dünya ülkeleri için geçerlilik kazandığını ancak bazı özel durumların da söz konusu olabileceğini ortaya koy­maktadır.