Buhran

Krizi tanımlamak için 19. yüzyılın or­talarından sonra 100 yıl süre ile kulla­nılan kelimedir. 1960’dan sonra “bu­nalım” ve Fransızca’dan gelen “kriz” kelimeleri yaygınlaşmıştır. 1850 sonra­sının önemli devlet adamlarından olan Cevdet Paşa buhran kelimesinin bulu­nuşunu şöyle anlatmıştır: “Görüldü ki devlet masarifi, varidatını (gelirlerini) haylice aşmış. Maliye ise sahihen (ger­çekten) fenalaşmış. Hazine bir ‘crise’ haline düşmüş. Bak belaya ki ‘crise’ lafzının lisan-ı Türki’de tercümesi yok. Ona mukabil bir kelime bulmak mesele oldu. Bir gece Fuat Efendi’nin yalısında bulunduk ve mesele dermeyan edildi. Led-et taharri (araştırmadan sonra) ‘buhran’ lafzı bulundu. Crise tercümesi olarak kabul edildi.”