Bulut Bilişim

(Cloud computing) ABD Ulusal Stan­dartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) bulut bilişim teknolojisini şöyle tanım­lamaktadır: “Bulut bilişim, yapılandı- rılabilir bilişim kaynaklarından oluşan ortak bir havuza, uygun koşullarda ve isteğe bağlı olarak her zaman, her yer­den erişime imkân veren bir modeldir.” “Bulut” terimi ilk kez 1996’da kullanıl­mış, 2006’dan itibaren yeni dönemin tüm büyük şirketleri bulut hizmeti ver­meye başlamışlardır.

Bulut hizmetlerinden yararlananlar, kullandıkları kadar ödeme yapmakta ve sistemden yararlanma kapasitesini istediği gibi değiştirebilmektedir. Bu­lut sisteminde bilgisayar ve saklama üniteleri gibi donanımlar sağlayıcı ta­rafından sunulmaktadır, Kullanıcılar Bulut’taki bilgilere masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayarları ve akıllı telefonla­rı ile yer ve konum fark etmeksizin 24 saat boyunca erişebilmektedir.

Bulut bilişimin üç katmanı şunlardır:

Yazılım olarak servis (Software as a Service: Saas): Bu terim servis sağla­yıcı tarafından sunucu üzerinde bulun­durulan yazılım uygulamasının birden fazla kişi veya kuruluşun kullanımına sunulmasını tanımlamaktadır. Bu hiz­met, şirketleri ve kurumları lisanslama ve yazılım maliyetlerinden kurtarmak­tadır. Kullanıcılar, sistemi kurma, ba­kım, lisans gibi sorunlarla uğraşmamakta ve bu işler için kaybedilen zaman ve maliyetten tasarruf edilebilmektedir.

Platform olarak servis (Platform as a Service: Paas): Servis sağlayıcı tara­fından, kullanıcıya kendi uygulamasını geliştirip çalıştırabileceği bir platform ile birlikte tamamlayıcı servislerin ve gerekli teknolojik altyapının sunulma­sıdır. Kullanıcının kendi kurduğu uy­gulama dışında, platform altyapısını oluşturan bileşenler üzerinde herhangi bir kontrolü ve yönetim imkânı yoktur.

Altyapı olarak servis (Infrastruc­ture as a Service: IaaS): Bu yöntemde kullanıcı ihtiyaç duyduğu işlemci, de­polama ve ağ kaynağı gibi temel bilişim kaynaklarını kendisi yapılandırabilmekte ve ihtiyacı olan işletim sistemi ve uygulamaları altyapı üstüne kurabil­mektedir. Kullanıcının altyapı üzerinde yönetimi ve kontrolü bulunmamakta, ancak işletim sistemi seviyesinde sis­teme tam bir hâkimiyeti bulunmakta ve firewall gibi bazı ağ bileşenlerini yönetebilmektedir. Bulut bilişimin kullanı­mına yönelik bireysel, kurumsal, tekil, çoğul ve servis olmak üzere beş farklı yöntem vardır. Bulutun avantajları, dü­şük donanım maliyeti, anında güncelle­me ve sınırsız depolama kapasitesidir.