Bütçe Gelirleri

(Budget revenues) Yasaların verdiği yetkiye dayanılarak toplanan vergi, re­sim, harç ve fon kesintileri bütçe gelir­lerinin en önemli bölümünü oluşturur. Faiz ve ceza gelirleri ile devletin men­kul ve gayrimenkullerinden elde edilen gelirler de bu kapsam altında yer alır. Özelleştirmeden sağlanan kaynak ise kamu gelirleri arasında ayrı bir yerde gösterilir. Vergi gelirlerinin bir bölü­mü dolaysız (vasıtasız ) vergilerdir. Bu vergiler doğrudan vergi dairelerine ödenir. Gelir ve kazançtan alınan vergi bu gruba girer. Mal ve hizmet satışla­rı sırasında alınan vergiler ise dolaylı (vasıtalı) vergilerdir. Toplanan vergiler işyeri sahipleri tarafından daha sonra Maliye’ye yatırılır. Bu vergiler arasında en çok tanınanları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisidir. Vergi adale­tinin sağlanması için dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki oranı­nın makul sınırlarda tutulması gerekir. Çünkü bu vergiler zengin olsun, yoksul olsun tüm tüketicilerden aynı tutarda alınmaktadır.