Bütçe Takvimi

Devlet bütçesi ile ilgili kurallar ve sü­reçler Anayasa’nın 161. maddesinde belirtilmiştir. Bütçe hakkında Anayasa hükmü şöyledir:

“Kamu idarelerinin ve kamu iktisadi te­şebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişileri­nin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. Mali yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla düzenlenir. Büt­çe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Cum­hurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az yetmiş beş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonu’nda gö­rüşülür. Komisyonun elli beş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurul’da gö­rüşülür ve mali yılbaşına kadar karara bağlanır. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumun­da, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygu­lanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye­leri, Genel Kurul’da kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı öneriler­de bulunamazlar. Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır. Merkezi yönetim büt­çesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararname­siyle aşılabileceğine dair bütçe kanunu­na hüküm konulamaz. Cari yıl bütçesin­deki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile cari ve izleyen yılların büt­çelerine mali yük getiren tekliflerde, ön­görülen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur.” Anaya­sa hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca bütçenin kesinleşme takvimi şöyledir:

7 Eylül - Orta vadeli program: Büt­çenin orta vadeli program (OVP) ile uyumlu olması gerekir. Bu nedenle bütçe hazırlıklarının ilk aşamasında orta vadeli plan bulunur. Bu konudaki mevzuat şöyle özetlenmektedir: “Cum­hurbaşkanlığı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifini hazırlar ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordi­nasyonu sağlar. Merkezi yönetim büt­çesinin hazırlanma süreci, Cumhur­başkanı tarafından en geç eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kalkınma plan­ları, stratejik planlar ve genel ekono­mik koşulların gerekleri doğrultusun­da makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde onaylanan orta vadeli programın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla başlar.”

15 Eylül - Orta vadeli mali plan: Orta vadeli programla uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarele­rinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan orta vadeli mali plan, en geç eylül ayının on beşine kadar Resmi Gazete’de yayım­lanır. Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üze­re, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırla­ma Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırla­narak en geç eylül ayının on beşine kadar Resmi Gazete’de yayımlanır.

15 Ekim - TBMM’ye sunum: Cum­hurbaşkanlığı Merkezi Yönetim Bütçe kanun teklifi mali yılbaşından en az yetmiş beş gün önce Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur.

15 Ekim - 10 Aralık. Bütçe Komisyo­nu görüşmeleri:
Bütçe 55 günlük süre içinde TBMM Bütçe Komisyonu’nda görüşülür. Tüm bakanlıkların ve ilgili kurumların bütçeleri komisyonlarda ayrıntılı olarak ele alınır. Komisyon, görüşmeler sırasında gerekli gördüğü takdirde bürokratlardan veya teknok­ratlardan bilgi alabilir.

3 Kasım- Vergi artırımı:
Açıklana­cak fiyat istatistikleri içinde son 12 ayın ortalama yurtiçi ÜFE artışını yansıtan oran ilgili mevzuat uyarınca yeniden değerleme oranı olarak uygulanır. Bu oran vergi artırımlarında ve birçok ya­sal işlemde temel oran olarak kullanılır.

10 Aralık - Genel Kurul görüşmele­ri: 10 Aralık’tan yılsonuna kadar bütçe TBMM Genel Kurulu’nda görüşülür.

31 Aralık: Bütçe Resmi Gazete’nin mü­kerrer sayısında yayınlanır.