CAPM

(Capital asset pricing model) Menkul değerleri değerlendirme modeli ola­rak tanımlanan bu model, 80’li yıllarda önem kazanmıştır. Modelde sermaye pi­yasasında bir menkul değerin beklenen geliri ile riski arasındaki ilişki, ortalama olarak doğrusaldır. Modele göre toplam riskin sistematik olmayan kısmı, bir­kaç farklı menkul değer elde bulundur­makla kolayca giderilebilir. Sistematik risk, pazardaki bütün pay senetlerini etkilediği için, bu riskin çeşitlendirme ile giderilmesi zordur. Bu olgudan hare­ketle elde edilen ikinci doğrusal ilişkiyi menkul değer pazar doğrusu simgeler ve pazardaki her menkul değer için, sis­tematik riskine uygun olarak beklenen gelirin ne olması gerektiğini ifade eder. Sermaye pazarı doğrusu, sadece etkin portföyleri kapsarken menkul değer pa­zar doğrusu etkin olmayan portföyler ile tek tek menkul değerleri de analiz eder. Kişisel yatırımcı, elindeki portföyün bir özelliği olan çeşitlendirme sayesin­de birçok riskten kaçınabildiği halde ekonomik hayattaki dalgalanmalardan kendini koruyamamaktadır. Çeşitlen­dirme ile birtakım riskler ortadan kal­dırılabilirken, menkul değerlerin getiri oranının ekonomik hayata duyarlılığı, onun riskinin düzeyini belirlemede en önemli faktör olmaktadır. Menkul de­ğerlerin pazar fiyatları, beklenen gelir ile sistematik risk arasında doğrusal bir ilişki oluşana kadar oynama gösterecek­tir. Böylece, ekonomik hayattan etkilen­meyen menkul değerler, faiz oranı düze­yinde getiri sağlarken etkilenen menkul değerler de daha yüksek oranlarda getiri sağlayacaklardır.