Çapraz Esneklik

(Cross elasticity) Bir malın fiyatı ile bir diğerinin sürümü arasındaki ilişkiyi belirten terimdir. Çapraz esnekliğin iki türü vardır. Rakip malların bulunması durumunda tüketici bir malın fiyatı art­tığında onu ikame edecek diğer bir mala yönelir. Örneğin armut fiyatı yükselin­ce elmanın satışları artabilir. Bu tür etkiler rakip malların çapraz esnekliği olarak adlandırılır. Birbirini tamamla­yıcı mallarda ise daha farklı bir süreç ortaya çıkar. Tamamlayıcı nitelikteki mallardan birinin fiyatı artınca diğeri­ne yönelen talep de daralabilir. Belirli bir malın fiyatı düşünce tamamlayıcı diğer malın satışları artabilir. Rakip mallarda çapraz esnekliğin değeri pozi­tif, tamamlayıcı mallarda ise negatiftir.