Çek

(Check, cheque) Emre yazılı senet ola­rak bir ödeme aracıdır. Çoğunlukla bir bankaya hitap eder ve belirli şekille­re uyularak yazılır. Hazır bir karşılık üzerine çekilmiş kayıtsız şartsız, va­desiz bir ödeme aracıdır. Çeki imza­layana keşideci, tahsil edene lehtar ve ödeyecek olana muhatap denir. Bir ödeme emrinin çek niteliğini taşıma­sı için üzerinde çek kelimesi yazılı olmalı, ödenecek tutar gösterilmeli, lehtar ve muhatabın sıfatları ile öde­menin yapılacağı yer belirtilmelidir. Ayrıca keşide günü ve yeri yazılmış ol­malı ve keşideci tarafından imzalan­mış bulunmalıdır. Çeki ödeyecek olan muhatap daima bir mali kurumdur.