Çekirdek Yükümlülükler

(Core liabilities) Bankacılık sektö­rünün yurt içindeki tasarruf sahip­lerinden sağladığı mevduat kaynaklı finansman genel olarak çekirdek yü­kümlülükler olarak adlandırılmakta­dır. Çekirdek yükümlülükler ekonomin büyüklüğüne, ailelerin tasarruflarına ve uygulanan faiz politikasına göre de­ğişmektedir. Bu yükümlülüklere da­yanılarak uygulanan kredi politikaları ekonomik dengeleri zorlamaz. Kredi genişlemesi için, uluslararası para pi­yasalarından alınan düşük faiz oranlı döviz kredilerinin kullanılması ise kur­ların dalgalandığı dönemlerde finans kuruluşlarını sıkıntıya sokabilir.