Çevre Ekonomileri

(Peripheral economies) Çevre ekono­mileri iktisadi gelişmeleri büyük ölçü­de merkez ekonomilerince belirlenen, biçimlendirilen ve sömürülen geri bı­raktırılmış ülkeler olarak tanımlanır. Azgelişmişliği açıklamayı amaçlayan teorilerden biridir. 50’li ve 60’lı yıllar­da Arjantinli ekonomist Raul Prebisch tarafından geliştirilen bu teoride ülke­ler merkezdekiler ve çevredekiler diye ikiye ayrılmaktadır. Prebisch’e göre sanayileşmiş ülkeler ile çevre ekono­milerin konjonktürleri arasında yakın bir bağlılık vardır. İleri sanayi ülkele­rindeki krizler ve durgunluklar, çevre­deki gelişmemiş ülkelerde daha şiddetli sonuçlara yer açmaktadır. Prebisch ile aynı dönemde Alman ekonomist Hans Singer de benzer görüşleri savunmuş­tur. Prebisch’in ve Singer’in tezleri ge­lişmekte olan ülkelerde ithal ikamesi stratejilerinin uygulanması üzerinde etkili olmuştur.