Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

(Environmental impact assesment: EIA) Yeni gelişme ve projelerin çev­reye olabilecek sürekli ya da geçici po­tansiyel etkilerinin, sosyal sonuçları ve alternatif çözümleri de içine alacak bi­çimde analizi ve değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendir­mesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması ve en aza indiril­mesi de bu değerlendirme çalışmala­rının kapsamındadır. Çevresel etki de­ğerlendirme çalışmalarında, projeden etkilenecek kişi ve kurumların da gö­rüşlerinin alınması gerekir.