Çıktı Açığı

(Output gap) Bu analitik araç ekonomi­nin fiilen yaptığı üretim ile ekonominin mevcut üretim kapasitesi ve teknoloji düzeyi ile üretebileceği potansiyel üre­tim arasındaki farkı ölçmektedir. Eko­nominin tüm imkânlarını en iyi şekilde kullanması ve yapabileceği üretimin sınırına gelmesi durumunda potansiyel çıktı ile fiili çıktı birbirine eşit olmak­tadır. Gerçekleşen üretimin potansiyel üretim düzeyinin altında kalması bir çıktı açığının oluştuğunu göstermekte­dir. Fiili üretimi yavaşlatan veya geri­leten arz ya da talep yönlü şoklar çıktı açığına neden olabilmektedir. Ekono­milerde sürdürülebilir olarak bir çık­tı fazlası verilmesi mümkün değildir. Böyle bir durum ortaya çıktığında eko­nomi ancak nominal olarak büyümekte, fiyatlar genel düzeyi yükselmekte ve dış denge de bozulmaktadır. İktisatçı­lar böyle bir durumda ekonominin aşı­rı ölçüde “ısındığını” belirtmektedir. Merkez bankaları, para politikasının belirleme ve talep yönetimi sürecinde çıktı açığı analizini kullanmaktadır. Çıktı açığının varlığı ekonominin aşırı ısınma evresine girmeden büyüyebile­ceğini ortaya koymaktadır. Bu aşamada parasal gevşemeye gidilmesi enflasyo­nu yükseltmeden ekonomiyi büyüte­bilmektedir. Çıktı açığının azalmaya başlaması ve geçici olarak “fazla” veri­yor görünmesi durumunda ise merkez bankaları parasal sıkılaştırma yöntem­lerini uygulamaktadır.