Clark'ın Gelir Dağılımı Modeli

(Clark’s income distribution model) John Bates Clark’ın dağılım modeli her üretim faktörünün toplam üretim­den kendi yarattığı kadar pay alacağı varsayımı üzerine kurulmuştur. Clark marjinalist görüşü gelir paylaşımına uygulamayı amaçlamış ve analizlerinde marjinal prodüktivite kavramını kul­lanmıştır. J. B. Clark’ın modelinde sos­yal sermaye ve sosyal emek olmak üze­re iki üretim faktörü mevcuttur. Sosyal sermaye, üretim teçhizatı ve topraktan oluşmuştur. Sosyal emek de işgücünden farklı olarak beşeri sermaye tanımına yakın bir kavram olarak kullanılmıştır.

Clark’a göre statik bir toplumda sosyal sermaye ve sosyal emeğin üretim içindeki payları marjinal ürün eğrileri tarafından belir­lenmektedir. Nüfus artışının, teknolojik ilerlemenin ve tüketici tercihlerindeki değişmenin etkili olduğu dinamik bir toplumda ise ücret ve faiz ödemeleri ya­nında kâr gelirleri de ortaya çıkacaktır.