Çok Taraflı Yatırım Anlaşması

(Multilateral Agreement on Invest­ment: MAI) Doğrudan yabancı ser­maye yatırımlarına ilişkin kuralları serbestleştiren ve dünya kamuoyunda MAI diye bilinen anlaşmadır. Ulusla­rarası sermayenin herhangi bir engelle karşılaşmadan faaliyette bulunmasını düzenleyen anlaşma önce Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bünyesinde görüşülmüş, 1997 yılında anlaşmanın içeriğinin kamuoyuna sız­masıyla imzalanamamıştır. ABD’nin anlaşma taslağını 1999 yılında Seattle’da toplanan Dünya Ticaret Örgütü toplantısının gündemine taşıma giri­şimleri de protestolar nedeniyle sonuç­suz kalmıştır. MAI daha sonra IMF ve Dünya Bankası’ndan kredi talebinde bulunan ülkelere imzalatılmıştır. Tür­kiye, 7 Aralık 1999’da ABD ile Türkiye arasındaki yatırım anlaşmasını 4485 sayılı kanunla kabul etmiştir.