Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomik Atılım

Cumhuriyet’in kurulduğu yılda Türkiye topraklarında tahminen 12 milyon 500 bin kişi yaşıyordu.

1910 ile 1922 arasındaki savaş yılla­rında yüz binlerce gencin şehit olması, hayatta kalanların bir “sıla izni” bile al­madan yedi-sekiz yıl askerlik yapmala­rı nüfusun hayat damarlarını kesmişti. Cumhuriyet’in kurulduğu yılda yetiş­kin çağdaki erkek nüfus açığı 1 milyon kişiyi buluyordu. İşgücünün yüzde 89’u tarımda çalışıyor, sanayinin işgücündeki payı ise yüzde 5’te kalıyordu.

25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim dü­zeyi 1 yılı bile bulmuyor, okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 15’i aşmıyordu. Lozan Barış Anlaşması sonrasında Tür­kiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan 1.5 milyon kişiye yakın Anadolu Rumu, Yu­nanistan’da yaşayan 379 bin 913 Türk ile mübadele edildi. 1927 yılında yapı­lan Tarım Sayımı’na göre Türkiye’de 1 milyon 187 bin karasaban ve 210 bin pulluk vardı. Lokomobil denen buharlı traktörlerin sayısı 60’ta kalıyordu. Dö­nemin en modern sanayi tesisleri ise İstanbul’daki iki çimento fabrikasıydı.

1923-17 Şubat-4 Mart:  Ekonomide kalkınma seferberliği için İzmir İktisat Kongresi toplandı. Kongrede kalkınma için özel sektörün desteklenmesi yö­nündeki görüşler ağır bastı.

1 Mart: Ziraat Bankası Kanunu kabul edildi.

1924-21 Nisan: Ziraat Bankası, tarım kredilerini başlattı.

22 Nisan: Demiryolları Umum Müdür­lüğü oluşturuldu.

9 Eylül: Türkiye İş Bankası kuruldu.
 • Sami ve Fehmi (Besler), İstanbul Tahtakale’de bir bisküvi fabrikası kurdu.
 • Belçikalı sermayedarlar Şark İplik Ve Mensucat Sanayii’ni kurdu.
 • Sinop Kibrit Fabrikası’nda bina deni­ze doğru kaydığı için üretime son veril­di ve makineler İstanbul Büyükdere’ye taşındı.
1925-17 Şubat: Aşar Vergisi kaldırıldı.

26 Şubat: Tütün Rejisi’ne son verildi.

19 Nisan: Sanayi ve Maadin Bankası (Sümerbank) kuruldu.

22 Nisan:
Ticaret ve sanayi odaları ile ilgili kanun kabul edildi.

5 Ekim:
İstanbul Darphanesi’nde ilk Cumhuriyet altını basıldı.

14 Ekim: İlk betonarme köprü Mende­res Nehri üzerinde yapıldı.

 • Şakir Zümre, İstanbul Sütlüce’deki eski Tapa Fabrikası’nın arazisine silah ve madeni eşya fabrikası kurdu. 40’lı yıllarda 2 bin’e yakın sayıda işçi çalıştı­ran fabrika 1974’te kapandı.
 • İpekiş, temelini Atatürk’ün attığı bi­nada faaliyete geçti. İpek üreten şirket Türkiye’nin ilk ihracatçı sanayi firmalarındandı.
 • Mavromati’nin 1885’de kurduğu teks­til fabrikasını Karamehmetzade Hasan ve Sadık (Eliyeşil) Paşa müzayededen satın aldı. Tesisin adı 1942’de Çukurova Sanayi İşletmeleri’ne dönüştürüldü.
1926-18 Şubat: Türkiye-ABD geçici ti­caret anlaşması imzalandı.

27 Şubat: Temettü Vergisi yerine Ka­zanç Vergisi getirildi.

22 Mart: İçki İnhisarı (Tekel) oluşturuldu.

4 Ekim: Medeni Kanun, Borçlar Kanu­nu ve Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi. Mecelle ve Ahkam-ı Şeriye yürür­lükten kaldırıldı.

6 Ekim: Kayseri Uçak Montaj Fabrika­sı açıldı.

26 Kasım: Alpullu Şeker Fabrikası’nda üretim başladı.

17 Aralık: Yerel girişimcilerin kurduğu Uşak Şeker Fabrikası faaliyete geçti.

 • İktisadi ve Sınai Tesisat Şirketi me­tal işkolunda faaliyet göstermek üzere müteahhit Ali Naki Erenyol tarafından kuruldu.
 • Salamon Rafael Gilodo pamuk tohu­mundan yağ çıkaran bir fabrikayı faali­yete geçirdi. Gilodo, fabrikasını 1946’da Hacı Ömer Sabancı’ya sattı.
 • Aristidi Simyonoğlu’nun 1906’da Adana’da kurduğu dokuma fabrikasını Nuh Naci Yazgan, ortakları Nuri Has, Seyit Tekin ve Mustafa Özgür ile birlikte dev­raldı. Milli Mensucat adı verilen fab­rika uzun yıllar çalıştırıldıktan sonra 1983’te Gaziantepli girişimci Mehmet Özüzümcü’ye devredildi.
 • Koçzade Ahmet Vehbi (Koç) ticaret­hane yönetimini babasından devraldı.
1927-28 Mayıs: Teşvik-i Sanayi Kanu­nu kabul edildi.

28 Ekim: Cumhuriyetin ilk sayımına göre nüfusumuz 13 milyon 648 bin 270 kişiydi.
 • İnkılap Kitabevi ve Remzi Bengi’nin kurduğu Remzi Kitabevi, dönemin ya­yıncıları arasında kalıcı olmayı başardı.
 • Necip Akar ağabeyi Cemil Bey ile bir­likte Radyolin diş macunu için yeni bir reklam kampanyası başlattı ve kam­panyadan sonra iki yıldaki satış düzeyi­ni bir ayda yakaladı.

1928-1 Ocak: Anadolu Demiryolları yabancı sermayeden satın alındı.

20 Mayıs: Uluslararası rakamların kullanımı kabul edildi.
 • İhsan Celal Antel, Bursa’da bir konser­ve fabrikası kurdu.
 • Ankara Çimento Fabrikası üretime geçti.
 • İhsan İpekçi, İpek Film ile film çek­meye başladı.
 • Saffet Beyzade Mehmet Memduh Bey, Japon Kont Otani Kozui ile ortak ola­rak bir ipek fabrikası kurdu. Daha sonra fabrika Hamdi Sami Gökçen tarafından yönetildi.
 • Cavit Cav 1928 Amsterdam Olimpiyatı’na bisiklet yarışçısı olarak katıldık­tan sonra bir bisiklet fabrikası kurdu.