Dar Mükellefiyet

(Limited liability to tax) Gelir Vergisi uygulamasında Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler dar mükellef sa­yılırlar. Bu kişiler yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerin­den vergilendirilirler. Kurumlar Vergisi Yasası’nın 1. maddesinde yazılı kurum- lardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanlar, yalnız Türkiye’de elde ettikleri kurum kazançları üzerinden vergilendirilirler. Buna dar mükellefiyet denir.