Değerleme Yöntemleri

(Valuation methods) Değerleme vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili ekonomik değerlerin takdir ve tespitidir. Değerlemede ekonomik değerlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zaman­larda haiz oldukları değerler esas alınır. Değerleme ölçüleri, maliyet bedeli, bor­sa rayici, tasarruf değeri, itibari değer, kayıtlı değer, vergi değeri ve emsal bede­li olabilir. Uygulamada dört değerleme yöntemi vardır. Tarihi maliyet yöntemi en çok kullanılan yöntemdir. Tarihi ma­liyetler işletmenin katlandığı maliyetler olarak belirlenir. Yenileme maliyeti, var­lıkların ikame veya yerine koyma değer­lerini ifade eder. Çıkış değerleri yöntemi, varlıkların bilançoda elden çıkarma de­ğerlerinin esas alınması anlamındadır. Iskonto edilmiş nakit akışları yöntemin­de ise varlıkların gelecekte sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değerlerinin hesaplanması gerektiği savunulur.