Denetim

(Audit) “Muhasebe denetimi” veya kı­saca “denetim” belirli bir ekonomik bi­rime ait bilgilerle önceden belirlenmiş standartlar arasındaki uygunluk dere­cesinin saptanması ve rapor edilmesi­dir. Denetim, şirket içinde çalışan kişi­ler veya bağımsız denetçiler tarafından yapılabilir. Başlıca denetim türleri, finansal tabloların denetimi, uygunluk denetimi, faaliyet denetimi olarak üç gruba ayrılabilir.

Finansal tabloların denetiminde de­netçi bu tablolardaki bilgileri genel ka­bul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili yasalar açısından inceler. Verdiği ra­porda denetlenen işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını ger­çeğe uygun ve tam olarak yansıtıp yan­sıtmadığını belirtir. Faaliyet denetimi, işletmenin faaliyetlerinin verimlilik ve etkinlik açısından değerlendirilme­si amacıyla yapılır. Bu denetim işlemi sonucunda yönetime faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulu­nulur. Uygunluk denetiminde belirli yetkili bir organ tarafından konulmuş bulunan yasa, tüzük, sözleşme hüküm­leri, prosedür ve kurallar gibi işletme tarafından uyulması gereken hususlara uyulup uyulmadığı saptanır.