Dengeli Büyüme

(Balanced growth) Ekonomideki tüm sektörlerin birbirleriyle uyumlu bir biçimde büyümelerini öngören bir kalkınma sürecidir. Bu uyum genel­likle bir kalkınma planı çerçevesinde sağlanabilir. Dengeli büyüme planları çoğunlukla gelişen ülkeler tarafından yapılırlar. Bu tür planlar ile gelişen ekonomilerde bütün sektörlerin bir­likte ve aynı dönem içinde dengeli bir gelişme sağlanması amaçlanmaktadır. Denge kurulmadığı ve eşgüdüm bu­lunmadığı takdirde darboğazlar, atıl kapasiteler veya yüksek maliyetler ortaya çıkabilir. Örneğin, demir-çelik sanayisinin kurulması öngörülüyorsa bununla birlikte kömür ve demir ma­denlerinin durumu, ulaştırma sistem­leri ve ortaya çıkacak ürünlerin satıla­cağı piyasa yapısı dikkate alınmalıdır. Dengeli büyüme ilk kez Friedrich List tarafından incelenmiştir. Rosenstein Rodan, R. Nurkse, T. Scitovsky, A. Lewis ve H. Leibenstein dengeli büyüme literatürüne katkı yapan ik­tisatçıların bazılarıdır. Bu teorilerin hemen tümünde, açık ya da örtülü olarak, gelişen ekonomilerin talep ye­tersizliği, içsel ve dışsal ekonomiler­den yararlanma imkânlarının azlığı, tasarruf eksikliği ve hızlı nüfus artışı gibi sorunlar analizlere dahil edilmiş ve çözüm yolları aranmıştır.