Denk Bütçe Çarpanı

(Balanced budget multiplier) Bu kav­ram devlet giderlerindeki değişiklikler, vasıtasız vergi önlemleri ile karşılandı­ğı takdirde, milli gelirde ortaya çıkacak nominal farkı belirtmektedir. Marjinal tüketim eğiliminin c olduğu ve kamu giderlerinin AG tutarında artırıldığı varsayıldığında gider artışının çarpan etkisine bağlı olarak milli gelirde ortaya çıkaracağı yükselişi ifade eden teorik formül şöyledir:

               AG
AY =__________

              1-c

AG tutarındaki gider artışının tamamı vasıtasız vergilerden karşılanırsa ve va­sıtasız vergi hasılatında A T = AG kadar bir gelişme sağlanırsa halk ödenen ver­giyi tüketimden kısarak veya daha az tasarruf ederek karşılayacaktır.

Gider artışının nominal gelirleri şişirici ve vergi önlemlerinin deflatör etkile­ri birbirinden çıkarıldığında şu sonuç elde edilir.

AG

cAT

1-c

1- c

 

MiIli gelirdeki nominal ve enflasyonist şişkinlik, gider artışına denk teorik de­ğerde olacaktır. Gider artışının vergi tedbirleriyle karşılanmış olması, bir enflasyonist baskı doğmasını önleye­meyecektir.