Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

(State Planning Organization: SPO) DPT, ekonomik ve sosyal hedeflerin tes­pitinde hükümete yardım eden, uzun ve orta vadeli strateji plan ve programları hazırlayan ve planın başarıyla uygulan­ması için gerekli tedbirleri tavsiye eden bir kuruluştu. 1960’da kurulan Devlet Planlama Teşkilatı 2011 Haziran ayın­da kapatıldı. DPT’nin görevlerini ve işlevlerini dönemin Kalkınma Bakan­lığı üstlendi. Bu bakanlığın da kaldırıl­masından sonra planlama ile ilgili gö­revler, 2018 Temmuz ayından itibaren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na verilmiştir.