Devletçilik

(Statizm, etatizm) Devleti tüm toplum­sal işlevlerin düzenleyicisi olarak kabul eden hem devletin ekonomiye müdaha­lesini hem de mal ve hizmetleri doğru­dan üretmesini öngören yaklaşımdır. 1917 Sovyet Devrimi’nden ve dünya ül­kelerindeki 1929-1932 Krizi’nden son­ra devletçilik güç kazanmıştır. 50’li ve 60’lı yılların karma ekonomi anlayı­şında ise devletin özel sektörün yapa­mayacağı veya sermayesinin yetersiz kalacağı iktisadi işletmeleri kurması, diğerlerini özel sektöre bırakması ilkesi savunulmuştur. 80’li yıllardan son­raki neoliberalizm döneminde karma ekonomi bağlamındaki devletçilik de gözden düşmüş, devlet işletmelerinin önemli bir bölümü özelleştirilmiştir.