Dış Kaynak Kullanımı

(Outsourcing) Bir şirketin daha önce kendi bünyesinde ürettiği mal ve hiz­metleri, şirket dışındaki bir firma veya kurumdan temin etmesini tanımlayan bir terimdir. Dış kaynak kullanımı ka­rarı alınması için belirli bir hizmet veya malın fiyatının şirket içindeki üretim alternatifine göre daha düşük olması gerekir. Ayrıca esas şirketin kalite stan­dartlarının tutturulması şart koşulur. Küreselleşme döneminden önce ürü­nün tüm parçalarının aynı çatı altında üretildiği entegre tesisler tercih edil­mekteydi. Şirketin entegre tesis içinde üretilemeyen mal ve hizmetler ise aynı bölgedeki veya ülkedeki tesislerden alı­nırdı. Küreselleşme dönemde eğer kali­te ve fiyat konusunda anlaşma sağlan­dığı takdirde bir büyük şirket, dünyanın dört köşesindeki kuruluşlardan mal veya hizmet satın alabilmektedir. Şir­ketin merkezinin bulunduğu ülkede iş­gücü talebini azaltan bu uygulama, gir­dilerin ithal edildiği ülkede istihdamı artırmaktadır. Dar anlamda dış kaynak kullanımı ise bir şirketin yemek temini, taşıma, temizlik ve güvenlik işlerini şir­ket dışından bir firmaya yaptırmasını tanımlamaktadır.