Doğal Tekel

(Natural monopoly) Eğer tek bir teşeb­büs, piyasaya iki veya daha fazla teşeb­büsün faaliyet göstermesi durumundan daha düşük bir maliyetle hizmet verebi­liyorsa doğal tekelden bahsedilebilir. Do­ğal tekeller, devletlerin veya rakiplerin faaliyetlerinden değil, çoğu zaman piyasa talebi ile bağlantılı olarak üretim tekno­lojisinin özellikleri sebebiyle ortaya çı­kar. Doğal tekellerin elektrik, demiryol­ları, doğalgaz ve telekomünikasyon gibi endüstrilerin bazı bölümlerinde mevcut olduğu kabul edilmektedir. Üretim etkin­liği, sadece bir teşebbüsün var olmasını gerektirdiğinden doğal tekeller tipik ola­rak devlet düzenlemesine tabidir.