Durgunluk ve Kriz Yılları

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ndan sonra yeni bir büyüme ve sanayi­leşme programı hazırlanamayınca, bü­yüme hızları düşmeye başladı. Büyüme hızları 2007’de yüzde 4.7 ve 2008’de yüzde 0.7 oldu. Küresel krizin etkisiyle 2009’da ekonomi yüzde -4.7 oranında daraldı. Önceki krizlerde olduğu gibi Türkiye ekonomisi çabuk toparlandı. Gelişmiş ülkelerde kriz devam ederken Türkiye, 2010 ve 2011’de yüksek hızlar­la büyümesini sürdürdü.

2007: Baku-Tiflis-Erzurum (Şahdeniz) Boru Hattı tamamlandı.

23 Nisan: Samsun-Ceyhan Boru Hattı’nın temeli atıldı.

19 Haziran: Oyak Bank, Hollandalı ING Bank tarafından satın alındı.

5 Temmuz: Petkim özelleştirildi. Kazakistan-Rus ortaklığı olan Transcent­ral Asia Petrochemical, Petkim’in yüz­de 51 hissesi için 2 milyar 50 milyon dolar ödedi.

  • İshak Alaton ileri teknoloji ile biyomedikal alanda üretim yapan Alvimedica şirketi ile stent üretmeye başladı.
2008-22 Şubat: Tekel’in sigara bölü­mü özelleştirildi.

9 Mayıs:
IMF ile yapılan stand-by anlaş­masının son gözden geçirilmesi yapıldı.
  • Ekonomi durgunluğa girdi ve ancak yüzde 0.7 oranında büyüyebildi
2009-1 Ocak: Yeni Türk Lirası uygula­masına son verildi.

4 Haziran: Yatırımları Teşvik Paketi açıklandı.

9 Ağustos: Sabancı Holding, Toyotasa’daki hissesini Toyota’ya sattı.

Aralık: Dünya Ekonomik Krizi’nin et­kisiyle Türkiye ekonomisi yüzde -4.7 oranında daraldı.

2010-9 Mart: Elektrik santrallerinin üçte birinin özelleştirilmesi için prog­ram hazırlandı.
  • Sanayi dalları için “Yeni Strateji Bel­gesi” açıklandı
  • “Girdi Tedarik Stratejisi” açılandı.
  • Türkiye ekonomisi krizdeki gelişmiş ülkelerden ayrıştı ve yüzde 8.5 oranın­da büyüdü.
  • Yıl içinde 822 bin daire için ve rekor düzeyde inşaat ruhsatı alındı.
  • Dinçkök Grubu’na ait Aksa’da karbon elyaf üretim tesisleri genişletildi.
2011-1 Ocak: Yeni Sanayi Stratejisi bel­gesi uygulanmaya başlandı.

8 Haziran:
Devlet Planlama Teşkila­tı (DPT) kapatılarak bu kurumun tüm görevleri ve yetkileri Kalkınma Bakanlığı’na devredildi.

Kasım: Kredilerdeki hızlı artış nedeniyle enflasyon ve cari işlemler açığı artış eğili­mine girdi. Merkez Bankası yeni para ve kredi politikasını uygulamaya koydu.

  • 2011 yılında büyüme oranı yüzde 8.5 oldu ve Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrıştı.