Efektif Koruma Oram

(Effective rate of protection) Dış tica­retteki nominal gümrük vergilerinin fiili etkilerini ölçmek için 40’lı yıllar­dan sonra geliştirilmiş bir kavramdır. Efektif koruma oranı, üretim birimi başına katma değere gümrük vergisinin etkisini inceler. Ancak, bu etkiye sade­ce gümrük vergilerinde rastlanmaz. Dış ticarette alınan diğer ithal vergileri de benzer sonuçlar yaratır. Efektif koruma oranının nominal gümrük vergisinden farklı olmasının bir nedeni bir üretim dalında katma değerin hem girdiler hem de çıktı üzerindeki gümrük vergi­leri dolayısıyla değişebilmesidir.