Efektif Talep

(Effective demand) Bir ekonomide çe­şitli mal ve hizmetleri satın almak için fiilen harcanmış tutardır. Satın alma gücüyle desteklenmiş dolayısıyla eko­nomik bakımdan anlam taşıyan talep olarak da tanımlanabilir. Ekonomi bi­liminde talep denildiğinde genellikle “efektif talep” anlaşılır.