Eğitim Göstergeleri

Eğitim konusundaki göstergelerin en önemli kaynağı TÜİK’in eğitim istatis­tikleridir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Yüksek Öğretim Kurumu’nun ve ÖSYM’nin internet sitelerinde de eği­tim konusunda istatistikler bulunur. UNESCO’nun istatistik yıllıklarında, Türkiye ile diğer ülkelerin genel eğitim düzeylerini ve göstergelerini karşılaş­tırma imkânı vardır. Nüfusun eğitim durumu ve eğitimin kalitesi konusunda bilgi aşağıdaki istatistiklerde yer alır: Okuryazarlık oranı: Nüfusun içinde okuma yazma bilenlerin oranıdır. Cin­siyete ve bölgelere göre ayrı ayrı hesap­lanabilir. Türkiye’de kadınlar arasında­ki okuma yazma oranı erkeklere göre daha düşüktür.

Okullaşma oranları: Okul öncesi, il­köğretim, ortaöğretim ve yükseköğre­tim çağında bulunanlar içinde öğrenim görenlerin oranını gösterir.

Ortalama eğitim süresi: 15 veya 25 yaş üstü nüfusun tamamladığı eğitim sürelerinin ortalamasını temsil eder. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı hesap­lanabilir. TÜİK’in bu süre için yaptığı bir hesaplama yoktur. Araştırmacıların he­saplamalarında ise farklı süreler ortaya çıkabilir. Bu konudaki hesaplamaların ortalaması 7 yıl dolayındadır.

Eğitimin kalitesi: Bu konuda bir fikir edinmek için aşağıdaki göstergeler in­celenebilir:

  • Eğitim harcamalarının milli gelir içindeki oranı, devletin ve ailelerin yap­tığı harcamalar olarak iki kalemde ele alınabilir. Öğrenci başına düşen eğitim harcamalarının düzeyi de önemli bir göstergedir.
  • Öğretmen başına düşen öğrenci sa­yısı, her eğitim kademesi için ayrı ayrı açıklanır.
  • Derslik başına öğrenci sayısının 30’u aşması durumunda öğretmenler çocuk­lara yeterince zaman ayıramaz.