Ekonometri

(Econometrics) İktisadi olaylar arasın­daki ilişkileri matematiksel fonksiyon­lara dönüştürerek istatistik yöntemle­riyle tahmin ve değerlendirme yapan iktisat, matematik ve istatistiğin bileşi­minden oluşan bilim dalıdır. Ekonomet­rinin öncüsü Canard ve Cournot’dur. Cournot, matematiğin yalnız soyut bir analiz yöntemi olmayıp gözlemlere uy­gulanabilecek bir araç olduğunu belirt­miştir. Henry I. Moore, Marcel Lenoir ve Ernst Engel de ekonometrinin doğu­şu ile sonuçlanacak çalışmalar yapmış­lardır. Bu yeni bilim dalının temellerini 30’lu yıllarda Irving Fisher, Clevelend Ekonometri Derneği ile atmıştır. Jan Tinbergen’in 1939’da İngiltere’nin de­mir çelik sanayisi için hazırladığı eko- nometrik model, bu araştırma dalına ilgiyi artırmıştır. Ekonometri 21. yüzyıl­da kısa ve orta vadede geleceği tahmin ve planlama için kullanılmaktadır.