Ekonomi Politik

(Political economy) “Ekonomi politik’ terimi ilk kez 1613 yılında Antoine de Montchretien tarafından amacının ev ve aile ekonomisini incelemek olmadı­ğını belirtmek için kullanılmıştır. Çünkü ekonomi kelimesi oikos (ev) ve nomos (kanun) kelimelerinden meydana gelmiş ve uzun süre aile malvarlıklarının idare­si anlamında kullanılmıştır. İncelenecek olgu kişinin veya ailenin malvarlıkları de­ğil de bir toplumun mallarını nasıl idare etmek olduğunda yazarlar ekonomi keli­mesine politik kelimesini de eklemişler­dir. Adam Smith, David Ricardo ve Karl Marx “ekonomi politik” terimini kullan­mışlar, ancak 19. yüzyılın ikinci yarısın­dan sonra bu terim daha az kullanılmıştır. Neoklasik iktisatçılar, ekonomiyi bir do­ğal bilim gibi görmek istedikleri için bilim dışı boyutlar içerdiğini düşündükleri “po­litik” kelimesinden uzak durmuşlardır.